Thứ hai, 12/10/2020 | 00:00 GMT+7

Cách tạo nhận xét HTML

Bài viết này sẽ hướng dẫn bạn cách thêm comment vào HTML.

Yêu cầu

Thêm comment trong HTML

Đây là cách bạn tạo comment trong HTML:

<!-- I'm a comment! --> 

Trong ví dụ thứ hai này, ta đang sử dụng một comment HTML để comment về một số đánh dấu:

<!-- Look, a shark!   <p>Sammy</p> --> 

Kết luận

Tạo comment là một yếu tố quan trọng để viết HTML.

Để có bài đánh giá toàn diện hơn về ngôn ngữ đánh dấu HTML5, hãy khám phá loạt bài của ta , Cách tạo trang web bằng HTML .


Tags:

Các tin liên quan

Tổng quan về Trang web HTML và CSS Trình diễn của Chúng tôi
2020-10-12
Cách tạo kiểu cho HTML phần tử div với CSS
2020-10-12
Cách tạo bảng trong HTML
2020-10-12
Cách điều chỉnh nội dung, phần đệm, đường viền và lề của một phần tử HTML bằng CSS
2020-10-12
Cách sử dụng thuộc tính Rel cho thẻ neo trong HTML
2020-10-12
Cách thêm các thực thể HTML trong Thuộc tính nội dung CSS
2020-10-12
Tham chiếu cú pháp thẻ liên kết HTML cho tệp CSS bên ngoài
2020-10-12
Cách điều chỉnh nội dung, phần đệm, đường viền và lề của một phần tử HTML bằng CSS
2020-10-12
Cách điều chỉnh nội dung, phần đệm, đường viền và lề của một phần tử HTML bằng CSS
2020-10-12
Cách điều chỉnh nội dung, phần đệm, đường viền và lề của một phần tử HTML bằng CSS
2020-10-12