Thứ sáu, 24/04/2020 | 00:00 GMT+7

Cách cài đặt web server Apache trên CentOS 8

Server Apache HTTP là web server được sử dụng rộng rãi nhất trên thế giới. Nó cung cấp nhiều tính năng mạnh mẽ bao gồm các module có thể tải động, hỗ trợ phương tiện truyền thông mạnh mẽ và tích hợp rộng rãi với các phần mềm phổ biến khác.

Trong hướng dẫn này, bạn sẽ cài đặt web server Apache với server ảo trên server CentOS 8 của bạn .

Yêu cầu

Bạn cần những thứ sau để hoàn thành hướng dẫn này:

Bước 1 - Cài đặt Apache

Apache có sẵn trong repository mặc định của CentOS, nghĩa là bạn có thể cài đặt nó bằng trình quản lý gói dnf .

Khi user sudo không phải root được cấu hình trong yêu cầu , hãy cài đặt gói Apache:

 • sudo dnf install httpd

Sau khi xác nhận cài đặt, dnf sẽ cài đặt Apache và tất cả các phụ thuộc .

Bằng cách hoàn thành Bước 4 của Hướng dẫn Cài đặt Server Ban đầu với CentOS 8 được đề cập trong phần yêu cầu , bạn đã cài đặt firewalld trên server của bạn để phục vụ các truy cập qua HTTP.

Nếu bạn cũng cấu hình Apache để cho truy cập qua HTTPS, bạn cũng cần mở cổng 443 bằng cách bật dịch vụ https :

 • sudo firewall-cmd --permanent --add-service=https

Tiếp theo, cập nhật firewall để các luật mới này có hiệu lực:

 • sudo firewall-cmd --reload

Sau khi firewall reload , bạn đã sẵn sàng khởi động dịch vụ và kiểm tra web server .

Bước 2 - Kiểm tra Server Web của bạn

Apache không tự động khởi động trên CentOS sau khi quá trình cài đặt hoàn tất, vì vậy bạn cần khởi động Apache theo cách thủ công:

 • sudo systemctl start httpd

Xác minh dịch vụ đang chạy bằng lệnh sau:

 • sudo systemctl status httpd

Bạn sẽ nhận được trạng thái active khi dịch vụ đang chạy:

Output
● httpd.service - The Apache HTTP Server Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/httpd.service; disabled; vendor preset: disa> Active: active (running) since Thu 2020-04-23 22:25:33 UTC; 11s ago Docs: man:httpd.service(8) Main PID: 14219 (httpd) Status: "Running, listening on: port 80" Tasks: 213 (limit: 5059) Memory: 24.9M CGroup: /system.slice/httpd.service ├─14219 /usr/sbin/httpd -DFOREGROUND ├─14220 /usr/sbin/httpd -DFOREGROUND ├─14221 /usr/sbin/httpd -DFOREGROUND ├─14222 /usr/sbin/httpd -DFOREGROUND └─14223 /usr/sbin/httpd -DFOREGROUND ...

Như kết quả này cho biết, dịch vụ đã chạy . Tuy nhiên, cách tốt nhất để kiểm tra là truy cập một trang từ Apache.

Bạn có thể truy cập trang đích Apache mặc định để xác nhận phần mềm đang chạy đúng thông qua địa chỉ IP của bạn. Nếu bạn không biết địa chỉ IP của server của bạn , bạn có thể tìm bằng một số cách nhau từ dòng lệnh.

q để quay lại dấu nhắc lệnh, sau đó gõ:

 • hostname -I

Lệnh này sẽ hiển thị tất cả các địa chỉ mạng của server lưu trữ, vì vậy bạn sẽ lấy lại một vài địa chỉ IP được phân tách bằng dấu cách. Bạn có thể thử từng cái trong trình duyệt web của bạn để xác định xem chúng có hoạt động hay không.

Ngoài ra, bạn có thể sử dụng curl để yêu cầu IP của bạn từ icanhazip.com , trang này sẽ cung cấp cho bạn địa chỉ IPv4 công khai của bạn khi được đọc từ một vị trí khác trên internet:

 • curl -4 icanhazip.com

Khi bạn có địa chỉ IP của server , hãy nhập địa chỉ đó vào thanh địa chỉ của trình duyệt:

http://your_server_ip 

Bạn sẽ thấy trang web CentOS 8 Apache mặc định:

Trang Apache mặc định cho CentOS 8

Trang này cho biết Apache đang hoạt động chính xác. Nó cũng bao gồm một số thông tin cơ bản về các file Apache quan trọng và vị trí folder .

Bước 3 - Quản lý tiến trình Apache

Bây giờ dịch vụ đã được cài đặt và đang chạy, bây giờ bạn có thể sử dụng các lệnh systemctl khác nhau để quản lý dịch vụ.

Để dừng web server của bạn, hãy nhập:

 • sudo systemctl stop httpd

Để khởi động web server khi nó bị dừng, hãy nhập:

 • sudo systemctl start httpd

Để dừng và sau đó bắt đầu lại dịch vụ, hãy nhập:

 • sudo systemctl restart httpd

Nếu bạn chỉ đơn giản là thực hiện thay đổi cấu hình, Apache có thể reload mà không làm mất kết nối . Để thực hiện việc này, hãy sử dụng lệnh sau:

 • sudo systemctl reload httpd

Theo mặc định, Apache được cấu hình để khởi động tự động khi server khởi động. Nếu bạn không muốn vậy , hãy tắt hành vi này bằng lệnh :

 • sudo systemctl disable httpd

Để bật lại dịch vụ khởi động khi server khởi động , hãy nhập:

 • sudo systemctl enable httpd

Apache bây giờ sẽ tự động khởi động khi server khởi động lại.

Cấu hình mặc định cho Apache sẽ cho phép server của bạn lưu trữ một trang web duy nhất. Nếu bạn định lưu trữ nhiều domain trên server của bạn , bạn cần phải cấu hình các server ảo trên web server Apache của bạn .

Khi sử dụng web server Apache, bạn có thể sử dụng các server ảo (nếu bạn quen thuộc hơn với Nginx, chúng tương tự như các khối server ) để đóng gói các chi tiết cấu hình và lưu trữ nhiều domain từ một server duy nhất. Trong bước này, bạn sẽ cài đặt một domain có tên là example.com , nhưng bạn nên thay thế domain này bằng domain của bạn . Nếu bạn đang cài đặt domain với DigitalOcean, vui lòng tham khảo Tài liệu về mạng của ta .

Apache trên CentOS 8 có một server ảo được kích hoạt theo mặc định được cấu hình để cung cấp tài liệu từ folder /var/www/html . Mặc dù điều này hoạt động tốt cho một trang web, nhưng nó có thể trở nên khó sử dụng nếu bạn đang lưu trữ nhiều trang web. Thay vì sửa đổi /var/www/html , bạn sẽ tạo cấu trúc folder bên trong /var/www cho trang web example.com , giữ nguyên /var/www/html làm folder mặc định được phục vụ nếu khách hàng không yêu cầu ' không phù hợp với bất kỳ trang web nào khác.

Tạo folder html cho example.com như sau, sử dụng cờ -p để tạo bất kỳ folder mẹ nào cần thiết:

 • sudo mkdir -p /var/www/example.com/html

Tạo một folder bổ sung để lưu trữ các file log cho trang web:

 • sudo mkdir -p /var/www/example.com/log

Tiếp theo, chỉ định quyền sở hữu folder html với biến môi trường $USER :

 • sudo chown -R $USER:$USER /var/www/example.com/html

Đảm bảo rằng root web của bạn có các quyền mặc định được đặt:

 • sudo chmod -R 755 /var/www

Tiếp theo, tạo một trang index.html mẫu bằng vi hoặc trình soạn thảo yêu thích của bạn:

 • sudo vi /var/www/example.com/html/index.html

Nhấn i để chuyển sang chế độ INSERT và thêm HTML mẫu sau vào file :

/var/www/example.com/html/index.html
<html>  <head>   <title>Welcome to Example.com!</title>  </head>  <body>   <h1>Success! The example.com virtual host is working!</h1>  </body> </html> 

Lưu file bằng cách nhấn ESC , nhập :wq và nhấn ENTER .

Với folder trang web và file index mẫu của bạn tại chỗ, bạn gần như đã sẵn sàng để tạo file server ảo. Các file server ảo chỉ cấu hình của các trang web riêng biệt của bạn và cho web server Apache biết cách phản hồi các yêu cầu domain khác nhau.

Trước khi tạo server ảo, bạn cần tạo một folder sites-available để lưu trữ chúng. Bạn cũng cần tạo folder sites-enabled báo cho Apache rằng server ảo đã sẵn sàng phục vụ khách truy cập. Thư mục sites-enabled sẽ chứa các softlink đến các server ảo mà ta muốn xuất bản. Tạo cả hai folder bằng lệnh sau:

 • sudo mkdir /etc/httpd/sites-available /etc/httpd/sites-enabled

Tiếp theo, bạn sẽ yêu cầu Apache tìm kiếm các server ảo trong folder sites-enabled . Để thực hiện điều này, hãy chỉnh sửa file cấu hình chính của Apache bằng vi hoặc editor yêu thích của bạn và thêm một dòng khai báo folder tùy chọn cho các file cấu hình bổ sung:

 • sudo vi /etc/httpd/conf/httpd.conf

Nhấn viết hoa G để chuyển về cuối file . Sau đó nhấn i để chuyển sang chế độ INSERT và thêm dòng sau vào cuối file :

/etc/httpd/conf/httpd.conf
... # Supplemental configuration # # Load config files in the "/etc/httpd/conf.d" directory, if any. IncludeOptional conf.d/*.conf IncludeOptional sites-enabled/*.conf 

Lưu file khi bạn hoàn tất việc thêm dòng đó. Đến đây bạn đã có các folder server ảo của bạn , bạn sẽ tạo file server ảo của bạn .

Bắt đầu bằng cách tạo một file mới trong folder sites-available trên sites-available :

 • sudo vi /etc/httpd/sites-available/example.com.conf

Thêm đoạn cấu hình sau và thay đổi domain example.com domain của bạn:

/etc/httpd/sites-available/example.com.conf
<VirtualHost *:80>   ServerName www.example.com   ServerAlias example.com   DocumentRoot /var/www/example.com/html   ErrorLog /var/www/example.com/log/error.log   CustomLog /var/www/example.com/log/requests.log combined </VirtualHost> 

Điều này sẽ cho Apache biết nơi để tìm trực tiếp root chứa các tài liệu web có thể truy cập . Nó cũng cho Apache biết nơi lưu trữ lỗi và yêu cầu log cho trang web cụ thể này.

Lưu file khi bạn hoàn tất.

Đến đây bạn đã tạo các file server ảo, bạn sẽ kích hoạt chúng để Apache biết để phục vụ chúng cho khách truy cập. Để thực hiện việc này, hãy tạo một softlink cho từng server ảo trong folder sites-enabled :

 • sudo ln -s /etc/httpd/sites-available/example.com.conf /etc/httpd/sites-enabled/example.com.conf

Server ảo của bạn hiện đã được cấu hình và sẵn sàng cung cấp nội dung. Trước khi khởi động lại dịch vụ Apache, hãy đảm bảo SELinux có các policy phù hợp cho các server ảo của bạn.

SELinux là một module bảo mật nhân Linux mang lại khả năng bảo mật cao hơn cho các hệ thống Linux. CentOS 8 được trang bị SELinux được cấu hình để hoạt động với cấu hình Apache mặc định. Vì bạn đã thay đổi cấu hình mặc định bằng cách cài đặt folder log tùy chỉnh trong file cấu hình server ảo, bạn sẽ gặp lỗi nếu cố khởi động dịch vụ Apache. Để giải quyết vấn đề này, bạn cần cập nhật các policy của SELinux để cho phép Apache ghi vào các file cần thiết.

Có nhiều cách khác nhau để đặt policy dựa trên nhu cầu của môi trường vì SELinux cho phép bạn tùy chỉnh mức độ bảo mật của bạn . Bước này sẽ bao gồm hai phương pháp điều chỉnh các policy của Apache: phổ biến và trên một folder cụ thể. Điều chỉnh các policy trên folder an toàn hơn và do đó là cách tiếp cận được khuyến khích .

Điều chỉnh policy Apache phổ biến

Việc đặt policy Apache trên phạm vi global sẽ yêu cầu SELinux xử lý tất cả các tiến trình Apache giống nhau bằng cách sử dụng httpd_unified Boolean. Mặc dù cách tiếp cận này thuận tiện hơn, nhưng nó sẽ không cung cấp cho bạn mức độ kiểm soát giống như cách tiếp cận tập trung vào policy file hoặc folder .

Chạy lệnh sau để đặt một policy Apache chung:

 • sudo setsebool -P httpd_unified 1

Lệnh setsebool thay đổi các giá trị SELinux Boolean. Cờ -P sẽ cập nhật giá trị thời gian khởi động, làm cho thay đổi này vẫn tồn tại qua các lần khởi động lại. httpd_unified là Boolean sẽ yêu cầu SELinux xử lý tất cả các tiến trình Apache là cùng một loại, vì vậy bạn đã bật nó với giá trị 1 .

Điều chỉnh policy Apache trên một folder

Việc đặt riêng các quyền SELinux cho folder /var/www/ example.com /log sẽ giúp bạn kiểm soát nhiều hơn các policy Apache của bạn , nhưng cũng có thể yêu cầu bảo trì nhiều hơn. Vì tùy chọn này không phải là policy cài đặt trên phạm vi global , bạn cần phải đặt loại ngữ cảnh theo cách thủ công cho bất kỳ folder log mới nào được chỉ định trong cấu hình server ảo của bạn.

Đầu tiên, hãy kiểm tra kiểu ngữ cảnh mà SELinux đã cung cấp cho folder /var/www/ example.com /log :

 • sudo ls -dlZ /var/www/example.com/log/

Lệnh này liệt kê và đưa ra ngữ cảnh SELinux của folder . Bạn sẽ nhận được kết quả tương tự như sau:

Output
drwxr-xr-x. 2 root root unconfined_u:object_r:httpd_sys_content_t:s0 6 Apr 23 23:51 /var/www/example.com/log/

Bối cảnh hiện tại là httpd_sys_content_t , cho SELinux biết rằng tiến trình Apache chỉ có thể đọc các file được tạo trong folder này. Trong hướng dẫn này, bạn sẽ thay đổi kiểu ngữ cảnh của folder /var/www/ example.com /log thành httpd_log_t . Loại này sẽ cho phép Apache tạo và nối vào các file log ứng dụng web:

 • sudo semanage fcontext -a -t httpd_log_t "/var/www/example.com/log(/.*)?"

Tiếp theo, sử dụng lệnh restorecon để áp dụng những thay đổi này và để chúng tồn tại qua các lần khởi động lại:

 • sudo restorecon -R -v /var/www/example.com/log

Cờ -R chạy lệnh này một cách đệ quy, nghĩa là nó sẽ cập nhật mọi file hiện có để sử dụng ngữ cảnh mới. Cờ -v sẽ in ra các thay đổi ngữ cảnh mà lệnh được thực hiện. Bạn sẽ nhận được kết quả sau xác nhận các thay đổi:

Output
Relabeled /var/www/example.com/log from unconfined_u:object_r:httpd_sys_content_t:s0 to unconfined_u:object_r:httpd_log_t:s0

Bạn có thể liệt kê các bối cảnh để xem các thay đổi:

 • sudo ls -dlZ /var/www/example.com/log/

Đầu ra phản ánh loại ngữ cảnh được cập nhật:

Output
drwxr-xr-x. 2 root root unconfined_u:object_r:httpd_log_t:s0 6 Apr 23 23:51 /var/www/example.com/log/

Bây giờ, folder /var/www/ example.com /log đang sử dụng kiểu httpd_log_t , bạn đã sẵn sàng để kiểm tra cấu hình server ảo của bạn .

Khi ngữ cảnh SELinux đã được cập nhật bằng một trong hai phương pháp, Apache sẽ có thể ghi vào folder /var/www/ example.com /log . Đến đây bạn có thể khởi động lại thành công dịch vụ Apache:

 • sudo systemctl restart httpd

Liệt kê nội dung của folder /var/www/ example.com /log để xem Apache có tạo các file log hay không:

 • ls -lZ /var/www/example.com/log

Bạn sẽ nhận được xác nhận Apache đã có thể tạo ra các error.logrequests.log file quy định trong cấu hình server ảo:

Output
-rw-r--r--. 1 root root system_u:object_r:httpd_log_t:s0 0 Apr 24 00:06 error.log -rw-r--r--. 1 root root system_u:object_r:httpd_log_t:s0 0 Apr 24 00:06 requests.log

Đến đây bạn đã cài đặt server ảo của bạn và cập nhật các quyền SELinux, Apache bây giờ sẽ phân phát domain của bạn. Bạn có thể kiểm tra bằng cách chuyển đến http:// example.com , nơi bạn sẽ thấy thông tin như sau:

Sự thành công! Server ảo example.com đang hoạt động!

Điều này xác nhận server ảo của bạn đã được cấu hình thành công và cung cấp nội dung. Lặp lại các bước 4 và 5 để tạo các server ảo mới với quyền SELinux cho các domain bổ sung.

Kết luận

Trong hướng dẫn này, bạn đã cài đặt và quản lý web server Apache. Đến đây bạn đã cài đặt web server của bạn , bạn có nhiều tùy chọn cho loại nội dung bạn có thể phân phát và các công nghệ bạn có thể sử dụng để tạo ra trải nghiệm phong phú hơn.

Nếu bạn muốn xây dựng một ứng dụng hoàn chỉnh hơn, bạn có thể xem bài viết này về cách cấu hình LAMP trên CentOS 8 .


Tags:

Các tin liên quan

Cách thiết lập server ảo Apache trên Ubuntu 18.04 [Quickstart]
2020-02-19
Các bước được đề xuất để ngăn chặn HTTP Apache trên FreeBSD 12.0
2020-02-12
Cách thiết lập server ảo Apache trên Ubuntu 18.04
2020-02-10
Cách thiết lập xác thực mật khẩu với Apache trên Ubuntu 18.04 [Quickstart]
2020-02-04
Cách thiết lập xác thực mật khẩu với Apache trên Ubuntu 18.04
2020-02-03
Cách cài đặt Apache Kafka trên Debian 10
2019-12-20
Cách sử dụng Ansible để cài đặt và thiết lập Apache trên Ubuntu 18.04
2019-12-06
Cách bảo mật Apache bằng Let's Encrypt trên FreeBSD 12.0
2019-11-08
Cách cài đặt Apache Tomcat 9 trên Debian 10
2019-10-24
Cách cấu hình báo cáo MTA-STS và TLS cho miền của bạn bằng Apache trên Ubuntu 18.04
2019-09-06