Thứ tư, 27/05/2020 | 00:00 GMT+7

Cách cài đặt PostgreSQL trên Ubuntu 20.04 [Quickstart]

PostgreSQL , hoặc Postgres, là một hệ thống quản lý database quan hệ cung cấp việc triển khai ngôn ngữ truy vấn SQL . Nó tuân theo các tiêu chuẩn và có nhiều tính năng nâng cao như giao dịch tin cậy và đồng thời mà không cần khóa đọc.

Hướng dẫn này sẽ nhanh chóng cài đặt và chạy Postgres trên server Ubuntu 20.04, từ cài đặt PostgreSQL đến cài đặt user và database mới. Nếu bạn muốn có hướng dẫn chuyên sâu hơn về cài đặt và quản lý database PostgreSQL, hãy xem Cách cài đặt và sử dụng PostgreSQL trên Ubuntu 20.04 .

Yêu cầu

Để làm theo hướng dẫn này, bạn cần một server Ubuntu 20.04 đã được cấu hình theo hướng dẫn Cài đặt server ban đầu cho Ubuntu 20.04 của ta . Sau khi hoàn thành hướng dẫn yêu cầu này, server của bạn phải có user không phải root với quyền sudo và firewall cơ bản.

Bước 1 - Cài đặt PostgreSQL

Để cài đặt PostgreSQL, trước tiên hãy cập nhật OS local của server của bạn:

 • sudo apt update

Sau đó, cài đặt gói Postgres cùng với gói -contrib bổ sung thêm một số tiện ích và chức năng:

 • sudo apt install postgresql postgresql-contrib

Bước 2 - Sử dụng Database và Role PostgreSQL

Theo mặc định, Postgres sử dụng một khái niệm gọi là " role " để xử lý xác thực và ủy quyền. Về mặt nào đó, chúng tương tự như những user và group kiểu Unix thông thường.

Sau khi cài đặt, Postgres được cài đặt để xác thực sử dụng ident, nghĩa là nó liên kết role Postgres với một account phù hợp với hệ thống Unix / Linux. Nếu một role tồn tại trong Postgres, tên user Unix / Linux có cùng tên có thể đăng nhập với role đó.

Quy trình cài đặt đã tạo một account user được gọi là postgres được liên kết với role Postgres mặc định. Có một số cách để sử dụng account này để truy cập Postgres. Một cách là chuyển sang account postgres trên server của bạn bằng lệnh :

 • sudo -i -u postgres

Sau đó, bạn có thể truy cập dấu nhắc Postgres bằng lệnh :

 • psql

Thao tác này sẽ giúp bạn đăng nhập vào dấu nhắc PostgreSQL và từ đây bạn có thể tự do tương tác với hệ quản trị database ngay lập tức.

Để thoát khỏi dấu nhắc PostgreSQL, hãy chạy như sau:

 • \q

Thao tác này sẽ đưa bạn trở lại dấu nhắc lệnh postgres Linux. Để quay lại user hệ thống thông thường của bạn, hãy chạy lệnh exit :

 • exit

Một cách khác để kết nối với dấu nhắc Postgres là chạy lệnh psql dưới dạng account postgres trực tiếp với sudo :

 • sudo -u postgres psql

Thao tác này sẽ giúp bạn đăng nhập trực tiếp vào Postgres mà không có shell bash trung gian ở giữa.

, bạn có thể thoát phiên Postgres tương tác bằng lệnh :

 • \q

Bước 3 - Tạo một role mới

Nếu bạn đã đăng nhập bằng account postgres , bạn có thể tạo một role mới bằng lệnh :

 • createuser --interactive

Thay vào đó, nếu bạn muốn sử dụng sudo cho mỗi lệnh mà không cần chuyển từ account thông thường của bạn , hãy nhập:

 • sudo -u postgres createuser --interactive

Dù bằng cách nào, tập lệnh sẽ nhắc bạn với một số lựa chọn và dựa trên trả lời của bạn , thực thi các lệnh Postgres chính xác để tạo user theo thông số kỹ thuật của bạn.

Output
Enter name of role to add: sammy Shall the new role be a superuser? (y/n) y

Bước 4 - Tạo database mới

Một giả định khác mà hệ thống xác thực Postgres đưa ra theo mặc định là đối với bất kỳ role nào được sử dụng để đăng nhập, role đó sẽ có một database có cùng tên mà nó có thể truy cập.

Điều này nghĩa là nếu user bạn đã tạo trong phần cuối cùng được gọi là sammy , thì role đó sẽ cố gắng kết nối với database cũng được gọi là “sammy” theo mặc định. Bạn có thể tạo database thích hợp bằng lệnh createdb .

Nếu bạn đăng nhập bằng account postgres , bạn sẽ nhập thông tin như :

 • createdb sammy

Thay vào đó, nếu bạn muốn sử dụng sudo cho mỗi lệnh mà không chuyển từ account thông thường của bạn , bạn sẽ nhập:

 • sudo -u postgres createdb sammy

Bước 5 - Mở Dấu nhắc Postgres với role mới

Để đăng nhập bằng ident xác thực dựa, bạn cần user linux với tên giống như role Postgres của bạn và database .

Nếu bạn không có sẵn user Linux phù hợp, bạn có thể tạo một user bằng lệnh adduser . Bạn sẽ phải thực hiện việc này từ account không phải root của mình với các quyền sudo (nghĩa là không đăng nhập với quyền user postgres ):

 • sudo adduser sammy

Khi account mới này khả dụng, bạn có thể chuyển đổi và kết nối với database bằng lệnh :

 • sudo -i -u sammy
 • psql

Hoặc, bạn có thể thực hiện với một lệnh :

 • sudo -u sammy psql

Lệnh này sẽ tự động đăng nhập cho bạn, giả sử rằng tất cả các thành phần đã được cấu hình đúng.

Nếu bạn muốn user của bạn kết nối với một database khác, bạn có thể thực hiện bằng cách chỉ định database như sau:

 • psql -d postgres

Sau khi đăng nhập, bạn có thể kiểm tra thông tin kết nối hiện tại của bạn bằng lệnh :

 • \conninfo
Output
You are connected to database "sammy" as user "sammy" via socket in "/var/run/postgresql" at port "5432".

Kết luận

Đến đây bạn đã được cài đặt với PostgreSQL trên server Ubuntu 20.04 của bạn . Nếu bạn muốn tìm hiểu thêm về Postgres và cách sử dụng nó, ta khuyên bạn nên xem các hướng dẫn sau:


Tags:

Các tin liên quan

Cách cài đặt và sử dụng PostgreSQL trên Ubuntu 20.04
2020-05-27
Cách cài đặt và sử dụng PostgreSQL trên CentOS 8
2020-04-03
Cách cài đặt và sử dụng PostgreSQL trên CentOS 7
2020-01-08
Cách giám sát database PostgreSQL được quản lý của bạn bằng Nagios Core trên Ubuntu 18.04
2019-08-15
Cách phân tích thống kê database PostgreSQL được quản lý bằng elastic trên Ubuntu 18.04
2019-08-14
Cách sử dụng PostgreSQL với ứng dụng Ruby on Rails của bạn trên macOS
2019-07-30
Cách sử dụng PostgreSQL với ứng dụng Ruby on Rails của bạn trên Ubuntu 18.04
2019-06-28
Cách kiểm tra database PostgreSQL với InSpec trên Ubuntu 18.04
2019-04-02
Công cụ kết nối dịch vụ database và đo điểm chuẩn PostgreSQL bằng pgbench
2019-02-14
Giới thiệu về Truy vấn trong PostgreSQL
2018-10-17