Thứ tư, 21/10/2020 | 00:00 GMT+7

Cách cài đặt BigBlueButton trên Ubuntu 16.04

BigBlueButton là một lớp học ảo open-souce , giàu tính năng, nơi bạn có thể dạy học sinh của bạn . BigBlueButton cung cấp các slide thuyết trình, chia sẻ máy tính để bàn, âm thanh và video, trò chuyện và bảng trắng đa user ảo, tất cả đều được gói gọn trong một giao diện có thể truy cập được trên trình duyệt.

Trong hướng dẫn này, bạn sẽ cài đặt một server BigBlueButton cùng với giao diện client có tên là Greenlight. Greenlight giúp lớp học ảo của bạn có thể truy cập từ bất kỳ trình duyệt nào và thực thi việc sử dụng HTTPS để bảo mật thông tin.

Yêu cầu

Trước khi bắt đầu hướng dẫn này, bạn cần những thứ sau:

 • Một server Ubuntu 16.04 64-bit. Làm theo bài viết Cài đặt server Ubuntu 16.04 để tạo user không phải root có hỗ trợ sudo. Không cài đặt firewall trong hướng dẫn này vì điều này sẽ được thực hiện trong quá trình cài đặt. Xem thông tin sau để biết thông số kỹ thuật server .

Một version BigBlueButton cần các thông số kỹ thuật server sau:

Hệ thống production

 • RAM tối thiểu 8GB, 16GB là tốt hơn.
 • Tối thiểu 4 nhân CPU, 8 nhân CPU tốt hơn.

Hệ thống kiểm tra và phát triển

 • RAM 4GB.
 • 2 nhân CPU.

BigBlueButton chỉ hỗ trợ Ubuntu 16.04 LTS. Hệ điều hành này không còn nhận được các bản cập nhật tính năng như các version phần mềm mới nhưng nó sẽ nhận được các bản cập nhật bảo mật cho đến năm 2024 . Do đó, nó an toàn khi chạy trong môi trường production có internet.

Server mà bạn sử dụng cho version BigBlueButton của bạn phải là bản cài đặt mới của Ubuntu 16.04 mà không cần cài đặt thêm phần mềm. Bất kỳ gói bổ sung nào, chẳng hạn như web server sẽ khiến trình cài đặt bị lỗi.

 • Tên server trỏ đến server của bạn. Đây sẽ là tên mà bạn truy cập vào version BigBlueButton trong trình duyệt của bạn . Tìm hiểu cách trỏ tên server tới DigitalOcean Server bằng tài liệu Tên domain và DNS . Tên server của bạn phải phân giải thành địa chỉ IP của server trước khi bạn bắt đầu hướng dẫn. Trong hướng dẫn này, tên server mẫu sẽ là bbb.your_domain .

Trước khi bạn bắt đầu hướng dẫn này, hãy đăng nhập vào server của bạn với quyền là user đã bật sudo không root.

Bước 1 - Cài đặt BigBlueButton

Trong bước này, bạn sẽ download tập lệnh trình cài đặt và chạy nó. Trình cài đặt sẽ download , cài đặt và cấu hình mọi gói phần mềm mà bạn cần để cài đặt và hoạt động cả server BigBlueButton và client Greenlight. Quá trình cài đặt có thể mất tới 30 phút để hoàn thành, tùy thuộc vào tốc độ kết nối internet, vì có một số lượng lớn các gói mà nó phải cài đặt.

Trước tiên, hãy download tập lệnh trình cài đặt bằng lệnh curl sau:

 • curl https://ubuntu.bigbluebutton.org/bbb-install.sh -o bbb-install.sh

Tùy chọn -o bbb-install.sh yêu cầu curl lưu file trình cài đặt mà nó download dưới dạng file có tên bbb-install.sh .

Tiếp theo, làm cho file thực thi bằng lệnh chmod :

 • chmod 755 bbb-install.sh

Số 755 ở đây đặt các quyền như sau:

 • User : đọc = 4, ghi = 2, thực thi = 1 Tổng: 7
 • Group : đọc = 4, thực hiện = 1 Tổng: 5
 • World: read = 4, execute = 1 Total: 5

Nếu bạn cần thêm thông tin về các quyền của Linux, hãy tham khảo Giới thiệu về các Quyền của Linux này .

Trước khi chạy một tập lệnh mà bạn download từ internet, bạn nên xem lại nó trước. Bạn có thể đọc và xem lại kịch bản bằng cách mở nó với less máy nhắn tin less . less không phải là editor vì vậy không thể thực hiện chỉnh sửa ngẫu nhiên khi bạn mở file . Mở bbb-install.sh trong less với lệnh sau đây:

 • less bbb-install.sh

Thoát less bằng cách nhấn phím q khi bạn đã xem xong tập lệnh.

Không thể chạy tập lệnh trình cài đặt với quyền user không phải root hoặc sử dụng sudo . Nó chỉ có thể được chạy bởi user root .

Đầu tiên, thay đổi thành user root bằng sudo sau:

 • sudo -i

Thao tác này sẽ chuyển bạn đến folder gốc tại /root/ , vì vậy bạn cần cung cấp đường dẫn đầy đủ đến file khi chạy trình cài đặt. Trong ví dụ sau, bạn cần thay đổi đường dẫn /home/ sammy /bbb-install.sh để phù hợp với user không phải root của bạn.

Chạy tập lệnh trình cài đặt với các tùy chọn sau:

 • /home/sammy/bbb-install.sh -v xenial-22 -s bbb.your_domain -e sammy@your_email -w -g

Các tùy chọn ở đây nghĩa là như sau:

 • -v xenial-22 : Đặt version Ubuntu.
 • -s bbb.your_domain : Thay đổi điều này thành tên server mà trình cài đặt sẽ sử dụng để lưu trữ version BigBlueButton của bạn và cho certificate SSL.
 • e sammy@your_email : Cung cấp địa chỉ email cho Let's Encrypt trong quá trình đăng ký certificate SSL. Địa chỉ này được sử dụng cho các thông báo bảo mật, thông báo hết hạn, v.v. Nó không được sử dụng để quảng cáo.
 • -w : Cài đặt và cấu hình firewall ufw .
 • -g : Cài đặt giao diện client Greenlight.

Sau khi tập lệnh này kết thúc, bạn đã hoàn tất cài đặt server BigBlueButton và giao diện client Greenlight với chúng hiện đang chạy.

Lưu ý: Bạn có thể thấy cảnh báo sau ở cuối kết quả của trình cài đặt:

# Potential problems described below # Not running: tomcat7 or grails ................................................................................ # Error: Could not connect to the configured hostname/IP address # #  https://your_domain/ # # If your BigBlueButton server is behind a firewall, see FAQ. # Warning: found only 2 cores, whereas this server should have (at least) 4 CPU cores # to run BigBlueButton in production. # #  https://docs.bigbluebutton.org/install/install.html#minimum-server-requirements # 

Điều này xảy ra do quá trình tomcat7grails chưa bắt đầu xong trước khi việc kiểm tra được thực hiện. Nếu bạn thấy thông báo lỗi này, hãy đợi vài phút và chạy lệnh sau để thực hiện kiểm tra lại:

 • bbb-conf --check

Sau đó, nó sẽ không báo cáo bất kỳ lỗi nào.

Bạn có thể kiểm tra các luật firewall UFW đã được bật trong khi cài đặt bằng lệnh sau:

 • ufw status

Thao tác này sẽ in các luật firewall sau:

ufw output
Status: active To Action From -- ------ ---- 1935/tcp DENY Anywhere OpenSSH ALLOW Anywhere Nginx Full ALLOW Anywhere 16384:32768/udp ALLOW Anywhere 1935/tcp (v6) DENY Anywhere (v6) OpenSSH (v6) ALLOW Anywhere (v6) Nginx Full (v6) ALLOW Anywhere (v6) 16384:32768/udp (v6) ALLOW Anywhere (v6)

Các luật ufw mà trình cài đặt đã tạo là:

 • 1935/tcp DENY : Chặn cổng Adobe Media Server khi client Greenlight HTML5 được cài đặt.
 • OpenSSH ALLOW : Cho phép bạn đăng nhập vào server của bạn thông qua SSH .
 • Nginx Full ALLOW : Cho phép web server Nginx giao tiếp trên HTTP (cổng 80 ) và HTTPS (cổng 443 ) cũng như phân phối version BigBlueButton của bạn tới các trình duyệt.
 • 16384:32768/udp ALLOW : Cho phép lưu lượng trên các cổng UDP 16384 đến 32768 . Các kết nối phương tiện, chẳng hạn như stream video, sử dụng các cổng này.
 • (v6) : Các luật có nhãn này dành cho địa chỉ IPv6 . Chúng là bản sao của các luật không có nhãn (v6) , dành cho địa chỉ IPv4 .

Đến đây bạn đã cài đặt server BigBlueButton và giao diện Greenlight và chúng đang chạy, bạn cần tạo một user Administrator mà bạn sẽ sử dụng để đăng nhập.

Bước 2 - Tạo admin-user

Trong bước này, bạn sẽ tạo user Quản trị trên dòng lệnh của server . Bạn sẽ tạo admin-user với tên user và password mặc định. Những điều này như sau:

 • Tên user : admin@example.com
 • Mật khẩu: administrator

Điều rất quan trọng là bạn phải đăng nhập vào server BigBlueButton của bạn và thay đổi các chi tiết này ngay lập tức sau khi bạn tạo admin-user .

Khi root chuyển đến /root/greenlight/ :

 • cd /root/greenlight/

Sau đó chạy lệnh sau:

 • docker exec greenlight-v2 bundle exec rake admin:create

Ứng dụng khách Greenlight chạy bên trong containers Docker .

 • docker exec greenlight-v2 bundle docker thực thi docker exec greenlight-v2 bundle : Cho Docker thực thi bundle trong containers greenlight-v2 .
 • exec rake admin:create : Thực thi rake để tạo admin user .

Thao tác này sẽ tạo admin-user và in kết quả sau:

Output
Account successfully created. Email: admin@example.com Password: administrator Role: admin PLEASE CHANGE YOUR PASSWORD IMMEDIATELY

Bạn không cần phải là user root nữa. Đăng xuất khỏi root bằng lệnh exit trên dòng lệnh.

Đến đây bạn đã tạo admin-user , bạn phải đăng nhập và thay đổi các chi tiết đó. Trong phần tiếp theo, bạn sẽ đăng nhập và chuẩn bị version BigBlueButton cho học viên của bạn.

Bước 3 - Bảo mật server BigBlueButton của bạn

Trong bước này, bạn sẽ đăng nhập vào version BigBlueButton của bạn và thay đổi password mặc định mà bạn đã tạo ở bước trước. Ngoài ra, bạn sẽ thực hiện một số thay đổi cấu hình để version BigBlueButton của bạn an toàn hơn và dễ quản lý hơn khi sinh viên bắt đầu sử dụng nó.

Điều đầu tiên bạn cần làm là mở trình duyệt và nhập tên server mà bạn đã sử dụng trong bước cài đặt. Đăng nhập bằng cách nhấp vào nút Đăng nhập ở trên cùng bên phải của trang chủ. Sử dụng các chi tiết sau để đăng nhập:

 • Email : admin@example.com
 • Mật khẩu : administrator

Sau đó bấm Đăng nhập để đăng nhập.

Lần đầu tiên đăng nhập, bạn sẽ thấy một banner cảnh báo màu đỏ nhắc nhở bạn cập nhật password mặc định.

Hình ảnh hiển thị biểu ngữ cảnh báo thông báo user thay đổi password mặc định

Nhấp vào đây trong dòng Vui lòng nhấp vào đây để thay đổi nó của biểu ngữ. Thao tác này sẽ đưa bạn trực tiếp đến trang sửa đổi password .

Sử dụng administrator làm password cũ và chọn password mới, an toàn cho admin-user . Sau khi đặt password mới, bạn có thể cá nhân hóa các chi tiết mặc định của account quản trị.

Nhấp vào nút Thông tin account trong bảng chuyển bên phải.

Hình ảnh hiển thị bảng chuyển account

Khi bạn nhấp vào đó, bạn sẽ được đưa đến trang Cập nhật thông tin account của bạn , nơi bạn có thể thay đổi tên và địa chỉ email của bạn . Sau khi bạn đã cài đặt thông tin chi tiết của bạn , hãy nhấn vào nút Cập nhật ở dưới cùng để lưu thông tin mới.

Tiếp theo, ta sẽ xem xét một số cấu hình quan trọng mà bạn có thể cần đặt trước khi sử dụng version BigBlueButton của bạn .

Đầu tiên, chuyển đến console cấu hình bằng cách nhấp vào tên user của bạn ở trên cùng bên phải và chọn Tổ chức .

Hình ảnh hiển thị các tùy chọn của admin-user viên

Thao tác này sẽ đưa bạn đến trang Cài đặt tổ chức . Nhấp vào tùy chọn Cài đặt Trang trong bảng chuyển bên trái.

Hình ảnh hiển thị bảng chuyển cài đặt tổ chức với cài đặt trang web được đánh dấu

Sau đó nhấp vào bảng Cài đặt ở ngoài cùng bên phải. Trên trang này, bạn có thể sửa đổi hành vi cơ bản của version BigBlueButton của bạn . Các tùy chọn hiển thị trên trang này như sau:

 • Phương thức đăng ký : Cài đặt này cho phép bạn đặt cách user mới có thể tham gia version BigBlueButton của bạn. Các tùy chọn là:
  • Đăng ký mở: Bất kỳ ai có thể truy cập version BigBlueButton của bạn đều có thể tham gia.
  • Tham gia bằng lời mời: Chỉ những người mà bạn mời qua địa chỉ email mới có thể tham gia.
  • Phê duyệt / Từ chối: Bất kỳ ai cũng có thể đăng ký tham gia nhưng administrator phải phê duyệt đơn đăng ký của họ.
 • Yêu cầu xác thực phòng : Chỉ user đã đăng nhập mới có thể tham gia phòng.
 • Cho phép user chia sẻ phòng : Cài đặt này cho phép bạn ngăn user chia sẻ phòng với những user khác.
 • Cho phép user tải trước bản trình bày : Điều này cho phép user tải lên bản trình bày của họ trước khi lớp học bắt đầu.
 • Chế độ hiển thị mặc định khi ghi : Tính năng này làm cho mọi bản ghi mà bạn sử dụng trong phòng hiển thị cho tất cả user hoặc chỉ những người có liên kết mời vào phòng.
 • Yêu cầu chủ sở hữu phòng và người tham gia đồng ý ghi : Cài đặt này khiến user đồng ý khi phòng được ghi.
 • Số lượng phòng cho mỗi user : Điều này đặt số lượng phòng tối đa mà user có thể tạo. Nó không áp dụng cho administrator .

Đến đây bạn đã cấu hình version BigBlueButton của bạn và nó đã sẵn sàng cho những sinh viên đầu tiên của bạn.

Kết luận

Trong bài viết này, bạn đã cài đặt và cấu hình một server BigBlueButton cùng với giao diện Greenlight. Như vậy, bạn có thể tổ chức các lớp học ảo cho sinh viên của bạn bằng tất cả các tài nguyên mà BigBlueButton cung cấp.

Các video hướng dẫn sẽ cung cấp cho bạn phần giới thiệu tuyệt vời về cách sử dụng BigBlueButton với quyền là người hướng dẫn, administrator và với quyền là sinh viên.

Bạn cũng có thể tích hợp BigBlueButton vào nhiều ứng dụng phần mềm giáo dục open-souce khác, tất cả đều được liệt kê trên trang Tích hợp .


Tags:

Các tin liên quan

Cách đồng bộ hóa và chia sẻ file với Seafile trên Ubuntu 18.04
2020-10-15
Cách cài đặt MongoDB từ Kho lưu trữ APT mặc định trên Ubuntu 20.04
2020-10-10
Cách cài đặt mongodb trên ubuntu 18.04 từ trang chủ Mongodb
2020-10-08
Cách bảo mật MongoDB trên Ubuntu 18.04
2020-10-08
Cách cấu hình quyền truy cập từ xa cho MongoDB trên Ubuntu 18.04
2020-10-08
Cách cài đặt MongoDB trên Ubuntu 18.04 từ kho APT mặc định
2020-10-08
Làm thế nào để quản lý client OpenSSH trên Ubuntu 18.04
2020-09-30
Cách cài đặt và sử dụng ClickHouse trên Ubuntu 20.04
2020-09-22
Cách cài đặt và cấu hình Mahara trên Ubuntu 18.04
2020-09-21
Cách cài đặt Jitsi Meet trên Ubuntu 20.04
2020-09-18